Vše co jste chtěli vědět o vydře

Realizace vybraných opatření PP

Realizace vybraných opatření pro vydru říční v České republice.

Trvání projektu: 2015–2017

Finanční zdroje: EHP fondy 2009–2014, Ministerstvo životního prostředí

Rozpočet projektu: 2 286 418,93 Kč

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Tento web byl vytvořen za finanční podpory EHP fondů 2009–2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jeho obsah je výhradně odpovědná ALKA Wildlife, o.p.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

Program: Malé grantové schéma Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II Programu CZ02

Vedoucí projektu: Kateřina Poledníková

Předložený projekt řeší Program péče pro vydru říční v České republice. Program je v rámci tohoto projektu proto řešen jako celek s ohledem na aktuální důležitost jednotlivých opatření, návaznost na aktivity realizované v minulých letech. Je zaměřen na dva základní faktory, které existenci vyder u nás nejvýznamněji ovlivňují: silniční doprava, vlivem které na silnicích ročně hynou desítky vyder a netolerance tohoto predátora v krajině některými rybníkáři či rybáři.

Jednotlivé aktivity projektu


Náplň opatření Úhyny vyder na silnicích mírně ale dlouhodobě stoupají, jednoznačnou příčinou je stále stoupající autoprovoz a budování nové dopravní infrastruktury. V posledních dvaceti letech intenzita dopravy stoupala a to až o cca 7 % ročně (Čihák a kol. 2013), a přestože v posledních pěti letech je vidět dočasná stagnace, prognózy (Bartoš a kol. 2010) předpokládají další stoupající trend....
Náplň opatření: Monitoring populace/sledování jejího stavu je nedílnou součástí PP a ochrany druhu a jedná se o dlouhodobé opatření, které je potřebné realizovat opakovaně v pravidelných intervalech. Jednou z metod monitoringu vyder je odhad početnosti ve vybraných oblastech stopováním na čerstvém sněhu. Během jednoho dne se na čerstvém sněhu kontroluji všechny vodní toky a plochy v kvadrátu...
Náplň opatření: Sběr probíhá na základě hlášení nálezců z řad veřejnosti. V rámci samotného sběru členové týmu musí pro uhynulého jedince zajet. Poté je zvíře zamrazeno do doby, než je provedena pitva a další analýzy. Pitva (určení pohlaví, kondice, příčina smrti, makroskopicky patologie) a uskladnění vzorků pro specifické analýzy jsou provedeny dle metodiky IUCN...
Náplň opatření: Analýza životaschopnosti populace vydry říční v České republice byla provedena v rámci projektu VAV (SP/2D4/16/08). V rámci projektu proběhnou kompletně nové výpočty s novými daty. V rámci analýz budou použity jak deterministické metody (životní tabulky), tak stochastické modely (PVA) založené na přežívání jednotlivců. Vzhledem k charakteru druhu a počtu jedinců bude použit generický program Vortex....
Cílem stránek je:informovat o projektu a poskytovat aktuální a komplexní informace k vydře říční v České republice. V rámci stránek funguje také online poradna. Stránky jsou určení odborné veřejnosti, rybářům i pracovníkům ochrany přírody.
Náplň opatření: Osvěta veřejnosti probíhala formou osobní prezentace a komunikace pro veřejnost a děti na Dačicku, kde byla v rámci programu OPŽP vybudována první naučná „Vydří stezka“. V rámci doprovodných aktivit bylo připraveno a vytištěno pexeso pro děti a bylo realizováno šest akcí pro děti formou přednášky či exkurze. Druhým úkolem bylo vytvoření webových stránek vydristezky.cz,...
Náplň opatření: V rámci projektu budou realizovány osobní schůzky na krajských ředitelstvích ŘSD a krajských správách silnic jednotlivých krajů. Plánovaný rozsah je 14 schůzek, přednostně budou dojednány schůzky v oblastech s větším množstvím kritických míst. Jejich pracovníkům bude představena problematika úhynů vyder na silnicích a předány informační materiály (brožura Vydra a doprava, brožura Sběr uhynulých vyder a regionální...
Náplň opatření: Konflikt v ochraně druhu s ekonomickými zájmy rybářských subjektů, kterým vydry způsobují škody na rybích obsádkách,ohrožuje populaci vydry říční v České republice. Jde o problém celoplošný a dlouhodobý a bohužel natolik komplikovaný, že dosavadní aktivity ze strany ochrany přírody nepřinesly výraznější výsledky – neustále dochází k nelegálnímu lovu vyder, jsou stříleny, tráveny, chytány do želez...
Náplň opatření: V rámci projektu bude testováno technické opatření na snižování škod způsobených vydrou říční s pracovním názvem „mobilní ohrádka“. V principu může sloužit pro dva účely: a) ohrádka určená pro přezimování kaprů, kteří budou přes celou zimní sezónu (v době hibernace) v této ohradě „zavřeni“ a vydra se k nim nedostane, b) plot pro celoroční ochranu...
Tiskové konference a tisková zpráva „Pytláctví v ČR ročně zabíjí desítky vyder, varuje MŽP a ALKA“ Praha, 30. ledna 2015 – Až desítky vyder ročně podle výzkumů a odhadů společnosti ALKA Wildlife zabijí každý rok pytláci v České republice. U dalších chráněných druhů je číslo zabitých či otrávených zvířat ještě vyšší. „Nelegální zabíjení volně žijících živočichů“ Telč, 23. ledna 2017 – jednání...