Vše co jste chtěli vědět o vydře

Program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2009–2018

Program péče pro vydru říční v ČR je rámcovým materiálem, jehož smyslem je zajištění koncepčního dlouhodobého přístupu k ochraně druhu. Je souborem ochranných, managementových, legislativních a popularizačních opatření zajišťujících péči o tento druh. Časový horizont účinnosti Programu péče je 10 let.

Aktuální program péče pro roky 2009–2018 byl přijat ministerstvem životního prostředí ČR 12. října 2009. Vydra se tak stala spolu s perlorodkou říční, syslem obecným a užovkou stromovou dalším druhem ohroženého živočicha, pro něhož je tento program vytvořen. Dokument vytvořilo AOPK ČR ve spolupráci s externími odborníky.

V České republice se vyskytuje mnoho rostlinných i živočišných druhů, které jsou ohroženy vyhynutím. Cílem ochrany přírody je zajistit, aby všechny tyto druhy zůstaly součástí naší fauny a flóry. Cesty k dosažení cíle mohou být různé, od pasivní (legislativní) ochrany, přes vymezování chráněných území až po zabezpečování potřebného managementu prostřednictvím dotačních titulů. Pro některé druhy však tyto nástroje samy o sobě nestačí a je nutné jejich pečlivé sladění a doplnění dalšími typy opatření. Pro ty nejvzácnější se připravují záchranné programy. Vydra je však zároveň druhem, který působí značné škody na rybích obsádkách v nádržích vybudovaných za účelem chovu ryb. Patří tedy ke klasickým konfliktním druhům, u nichž se úsilí o záchranu dostává do rozporu s ochranou hospodářských zájmů rybářských subjektů. Vydra sice v současné době není přímo ohrožena vyhynutím, avšak podmínkou jejího přežití v našich poměrech je právě vyřešení konfliktu její existence se zájmy rybářství. Pro konfliktní druhy se pak nevytváří tzv. záchranné programy, ale tzv. programy péče.

Dlouhodobý cíl programu péče

Zajistit nezhoršení stavu z hlediska velikosti populace a plochy areálu rozšíření vydry říční v rámci ČR. Za současný areál rozšíření se pro účely tohoto programu péče považuje areál zjištěný v rámci celostátního monitoringu v r. 2006 a monitoringu okrajových oblastí výskytu v r. 2008. Za zmenšení areálu se považuje úbytek trvale obsazených kvadrátů nebo úbytek přechodně obsazených kvadrátů o více než 20 %.

Hlavní okruhy opatření

  • osvěta cílových skupin, zejména rybářů, a tím zlepšením jejich vztahu k vydře
  • minimalizace negativních vlivů dopravy na vydří populace
  • výzkum zaměřeným na nové poznatky z biologie a ekologie druhu
  • ekonomické nástroje a informováním o nich

Hodnocení naplňování cílů a účinnosti navržených opatření bude zajištěno pravidelným monitoringem.

Program_péče (pdf; 4,59 MB)