Vše co jste chtěli vědět o vydře

Legislativní status vydry říční

Status vydry říční

Vydra říční je chráněným druhem z pohledu české legislativy i mezinárodních úmluv:

Prováděcí Vyhláška č. 395/1992 Sb. Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: vydra říční je zařazena mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii „druh silně ohrožený“.

IUCN Red List: vydra říční je zařazena mezi „druhy téměř ohrožené“ (Near threatened – NT), populační trend: klesající

Směrnice č. 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin: vydra říční zařazena v příloze II (Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany) a v příloze IV (Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu).

Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících druhů živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES; Washingtonská konvence): vydra říční zařazena v příloze č. 1.

Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť („Bernská úmluva“): vydra říční zařazena v příloze č. 2.

Nepřímo chrání vydru říční i Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, neboli „Ramsarská úmluva“ (zajišťuje především ochranu biotopů vydry, jako druhu, který je součástí mokřadních ekosystémů).

Lov vyder

Lov vydry říční je zakázán:

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, § 50:

Základní podmínky ochrany zvláště chráněných živočichů:

(1) Zvláště chránění živočichové jsou chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Vybrané živočichy, kteří jsou chráněni i uhynulí, stanoví ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.

(2) Je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemisťovat jejich vývojová stádia nebo jimi užívaná sídla. Je též zakázáno je držet, chovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat, nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, § 2:

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

c) druhy zvěře, které nelze lovit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, nebo druhy zvěře, které jsou zvláště chráněnými živočichy podle zvláštních právních předpisů a nebyla-li k jejich lovu povolena výjimka podle těchto předpisů:

- savci: bobr evropský (Castor fiber), kočka divoká (Felis silvestris), los evropský (Alces alces), medvěd hnědý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), vlk euroasijský (Canis lupus), vydra říční (Lutra lutra)

V případě, že někdo loví nelegálně vydry pomocí nášlapných želez, nebo-li čelisťových pastí či pomocí jedu (například karbofuranem) porušuje kromě výše uvedených další zákony:

Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, § 14:

(1) Je zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře:

a) pomocí oka, tlučky, sítě, smyčky, pytláckého oka, harpuny nebo čelisťových pastí anebo pomocí obdobně zkonstruovaného zařízení,

b) pomocí jedovatých návnad a jedů v jakýchkoliv formách včetně plynování a vykuřování

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti, § 45:

(1) Lov zvěře smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám mysliveckým, zásadám ochrany přírody a zásadám ochrany zvířat proti týrání. Zakazuje se

a) chytat zvěř do ok, na lep, do želez, do jestřábích košů, tluček a nášlapných pastí a pomocí háčků, chytat ondatry do vrší,

b) lovit zvěř způsobem, jímž se zbytečně trýzní, trávit zvěř jedem nebo ji usmrcovat plynem

Použitím jedů, např. karbofuranu dochází i k porušení dalších předpisů řešících používání chemických látek a jedů: Zákon č. 157/1988 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, Zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči, Vyhláška č. 90/2002 Sb., kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin.