Vše co jste chtěli vědět o vydře

Projekt Lutra lutra

Trvání:

10/2017 – 9/2020

Finanční zdroje:

ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)

Program:

Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020\ Oficiální stránky programu: http://www.sn-cz2020.eu

Partneři:

AG Naturschutzinstitut Region Dresden e.V. (vedoucí partner)

\ Alka Wlidlife, o. p. s.

Muzeum města Ústí nad Labem

Kontaktní osoba:

Kateřina Poledníková\ e-mail: katerina.polednikova@alkawildlife.eu\ mob.: 606 598 903

Vydra říční je šelma, která se po desítkách let navrací do naší přírody. Vydry ke svému životu potřebují zdravý vodní ekosystém - čistou vodu, ryby v tocích, obojživelníky v tůních a vegetaci podél břehů, která jim zajistí klid. Vydry mají poměrně velké teritorium a díky tomu hodně putují krajinou. Pro fungování celé populace je také potřeba, aby jednotliví jedinci mohli se sousedy komunikovat, aby mladé zvířata mohly putovat a najít si nové teritorium. Proto je velmi potřeba, aby vhodné prostředí bylo propojeno a bez výrazných bariér, které by je svedly na silnici či do intravilánu měst. Jak jsou na tom vydry v Krušných horách a přilehlého podhůří? Jsou toky v Krušných horách pro vydry izolované či mohou vydry přecházet z Čech do Saska, z horských toků dolů na hlavní toky Ohři a Labe přes krajinu povrchových hnědouhelných dolů, kde z řek vznikly silně znečištěné kanály na odtok vody. Odkud se vydry do Krušných hor vrátily? Z jižních Čech či z přilehlého Saska? Jaké jsou zde rizikové faktory pro jejich další život? Je možné rizikové faktory a kritická místa upravit a vydrám zajistit lepší budoucnost? A kdo by to mohl udělat? Na tyto otázky bychom chtěli odpovědět v rámci projektu Lutra lutra.

Cíle projektu

  • Identifikace migračních koridorů mezi českými a saskými subpopulacemi vydry
  • Identifikace migračních překážek a rizikových míst
  • Vývoj, návrhy a modelová realizace opatření pro odstranění rizik
  • Vytvoření znalostní databáze pro vyhodnocení stavu populací
  • Posílení spolupráce aktérů z obou zemí
  • Osvěta, informovanost široké i odborné veřejnosti

autor foto: Jiří Bohdal

Aktivity projektu

Monitoring

Realizován bude detailní monitoring výskytu vydry říční v cílovém území, jedná se o povodí přeshraničních řek Sapava (Zschopau) a její přítoky Polava a Přísečnice, Moldava (Freiberger Mulde) s přítoky a Divoká Bystřice (Wilde Weißeritz), horní povodí Flájského potoka s přítoky Černá, Svídnice, Načetínský potok a toky, odvádějící vodu z Krušných hor směrem do Ohře a Labe: Prunéřovský potok, Chumutovka, Bílina, Kundratický potok, Bouřlivec a Bystřice.

Hodnocení potenciálu prostředí

Předmětem výzkumu budou jednotlivé toky i vodní plochy, v jakém jsou stavu, jaký je jejich potenciál pro vydry a co zde vydry žerou.

Genetická studie

Pro zjištění genetického stavu populací, příbuzenství mezi subpopulacemi, propojení, budou analyzovány vzorky tkání vyder z potenciálně zdrojových populací (saských a jihočeských) a vzorky ze studijní oblasti.

Identifikace migračních koridorů a analýza rizikových míst

Na základě předběžných analýz bylo identifikováno celkem pět území, kde vydry mohou po souši překračovat povodí / hranice: region Vejprt, Hora Sv. Šebestiána, Hora Sv. Kateřiny, Český Jiřetín a Moldava. V těchto oblastech budou vyhledávány stopní dráhy vyder na sněhu za účelem zjištění přeshraničních migračních tras. Dále budou identifikovány také migrační trasy podél toků a zaznamenána všechna místa, která migraci vydry ztěžují – špatně konstruované mosty, propustky, nevhodně upravené toky v intravilánech atd.

Návrhy opatření pro ochranu vydry

Na základě zjištěných informací ohledně rizikových faktorů v oblasti budou navrženy opatření pro jejich odstranění či zmírnění. U rizikových míst na silnicích bude předložen návrh řešení, umožňující vydře bezpečný průchod.

Osvěta a práce s veřejností

Za účelem snížení konfliktu mezi ochranou vydry a hospodářskými škodami na rybách proběhne osvětová kampaň. Pro uživatele rybářských vod bude zpracována informační publikace. Dohledány a kontaktovány budou rybářské subjekty i další relevantní subjekty a instituce s cílem zajistit pro vydry dlouhodobě stabilní vhodné prostředí.

Aktuality

Výstava Lutra lutra

Speciální číslo Bulletinu Vydra

Putování s vydrou

Přednášky o vydrách v Krušných horách

Nová lávka, tentokrát u Mostu

Jak vydry s hlaváčem na Labi bojují

Vydrynasilnici.cz se zažlutilo

Mýval severní v Krušných horách

Sněhem za vydří DNA

Konference Lutra lutra

Začínáme výzkum vyder v Krušných horách

Výstupy a výsledky projektu

Výstava

Putovní výstava „Ich bin ein vydra“

Články a reportáže v médiích

Vydry v Krušných horách a Mostecké pánvi (Myslivost 06/2021)

Přednáškový seriál o vydře říční a jejím návratu do krajiny hnědouhelných pánví (Ekolist 10.4.2021)

Jak vydry s hlaváčem na Labi bojují (Ekolist 5.1.2021)

Vydry v Krušných horách (Česká televize, Události 7.3.2021)

Proč je medvídek mýval v naší přírodě takový problém? (ekolist.cz, 29.3.2019)

Rozhovor s Václavem Beranem v Českém rozhlase (pořad Planetárium, 28.4.2018 18:10)

Vědci hledají cestu k Ohři pro německé vydry, aby se tu opět zabydlely (idnes.cz, 18.12.2017)

Zprávy

Riziková místa pro vydru říční na silnicích pro Ústecký kraj (pdf)

Zhodnocení prostředí toků z pohledu vydry říční pro Ústecký kraj (pdf)

Online přednášky

série online přednášek o výsledcích projektu

Putování s vydrou

série krátkých videí o tocích Krušných hor

Články a publikace

Bulletin Vydra 17: Projekt Lutra lutra – přeshraniční spolupráce k výzkumu a ochraně vydry říční v Krušných horách a podkrušnohoří

Bulletin Vydra č. 19

Speciální číslo Bulletinu Vydra věnované výsledkům projektu Lutra lutra

Brožura

Informační brožura o vydře říční, výsledcích projektu a s katalogem opatření

Příloha Gewässerschau - Einzelbetrachtung Fließgewässer - Ergebnisse und Bewertung

Příloha Seznam opatření pro ochranu vydry říční

Leták

Informační leták o projektu

Akce

Bohužel vlivem restrikcí z důvodu pandemie koronaviru byla většina plánovaných akcí pro veřejnost postupně zrušena.

30.8.2020 Info stánek v Děčíně

11.4.2018 Konference Lutra lutra