Vše co jste chtěli vědět o vydře

A1 Minimalizace vlivu dopravy

Náplň opatření

Úhyny vyder na silnicích mírně ale dlouhodobě stoupají, jednoznačnou příčinou je stále stoupající autoprovoz a budování nové dopravní infrastruktury. V posledních dvaceti letech intenzita dopravy stoupala a to až o cca 7 % ročně (Čihák a kol. 2013), a přestože v posledních pěti letech je vidět dočasná stagnace, prognózy (Bartoš a kol. 2010) předpokládají další stoupající trend. Předběžné analýzy životaschopnosti populace (Poledníková a kol. 2010) ukazují, že nebudou-li včas přijata dostatečná ochranná opatření, hrozí do budoucna zvýšení negativního vlivu autodopravy na populaci vydry natolik, že populace bude opět klesat a hrozí i úplné vyhynutí. Přitom existují jednoznačná řešení, která je možné realizovat a tento trend zvrátit. Vzhledem k tomu, že vydry většinou překonávají silnice tam, kde se kříží s vodotečí, je lokalizace rizikových míst možná. V řadě případů pak stačí velmi jednoduché (levné) úpravy stávajících staveb, které zajistí jejich bezpečnou průchodnost pro vydry. V současnosti je řada dopravních staveb ve špatném či havarijním stavu (2967 (17 %) mostů v ČR, Čihák a kol. 2013) a stanovení podmínek v rámci nutných oprav je efektivním nástrojem pro snižování negativního vlivu dopravy. Vedlejším efektem tohoto opatření směřovaného pro vydru říční je, že umožní průchodnost i řadě dalších živočichů pohybujících se kolem vody a povede tak k celkovému snižování fragmentace krajiny.

Výstupy:

Online mapová aplikace WWW.VYDRYNASILNICI.CZ

Online mapa obsahuje dvě základní vrstvy: 1) všechna zaznamenaná místa úhynů vyder na našich silnicích a 2) riziková místa, který byla identifikována přítomností uhynulé vydry nebo při fyzické kontrole vybraných úseků silnic. Riziková místa jsou zhodnocena z hlediska priorit, přiložena je fotodokumentace a návrh řešení, jak daná místa pro vydry zprůchodnit. Aplikace je určena zejména pracovníkům OOP a správcům silnic.

Brožura

Vydra a doprava (pdf; 13 MB)

Tištěnou verzi pošleme na vyžádání.

 

Publikace

Poledník L. a Poledníková K. (2017): Vydra a doprava – problém, který je možné řešit. Fórum ochrany přírody 1/2017: str. 5.

Poledník L., Poledníková K., Beran V. a Mináriková T. (2017) Průchodnost silnic z pohledu vydry říční. Fórum ochrany přírody 2/2017: 37 – 42. (pdf; 2,3 MB)

Poledníková K, Poledník L., Beran V. a Mináriková T. (2017) Vydry na silnici – problém, který můžeme řešit. Ochrana přírody 3: 25 – 28