Vše co jste chtěli vědět o vydře

Náhrady škod dle Zákona 115/2000

V roce 2000 byl v České republice uveden do platnosti zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Má za cíl mírnit konflikt mezi zájmy ochrany přírody a  vlastníky domestikovaných zvířat, rybníků, zemědělských či lesnických pozemků apod. Zákon umožňuje za splnění zákonných podmínek uhradit škodu, kterou způsobil na majetku vybraný zvláště chráněný živočich.

Vydra říční patří mezi vybrané zvláště chráněné druhy, kterých se zákon týká a u kterých lze žádat o náhrady škod.

  • Předmětem náhrad jsou ryby chované k hospodářských účelům v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách; a rovněž ryby v rybářských revírech

  • Nahrazuje se jen škoda prokazatelně způsobená na území České republiky

  • Škoda byla způsobena vydrou říční, pokud se v době a na místě vzniku škody prokazatelně zdržovala

  • Byla-li škoda způsobena na rybách v sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech nebo pstružích farmách, poskytne se náhrada škody jen tehdy, pokud tyto byly v době vzniku škody oploceny a na případném přítoku a odtoku vody opatřeny mřížkami bránícími vniknutí vydry.

  • Výše škody na rybách se prokazuje vždy odborným posudkem, popřípadě znaleckým posudkem.

  • Žádá se o škody způsobené maximálně 180 dní zpětně od podání žádosti. Žádat se může ve kteroukoliv část roku, doporučujeme však žádat podle výlovů rybníků, tedy na jaře a na podzim.


Pokud máte podezření, že vám vznikla škoda na rybách způsobená vydrou říční, můžete požádat o náhrady škod dle Zákona č. 115/2000. Samozřejmě musíte splnit zákonem stanovené podmínky. Níže uvedený postup dodržujte i v pořadí, jak je uvedeno. Zajistit si odborný posudek (posuzovatel musí rybník navštívit ve škodním období, tedy před podáním žádosti, navíc ve...