Vše co jste chtěli vědět o vydře

Výsledky mapování vyder v roce 2021

Opakovaný monitoring populace ohroženého druhu je základním kamenem pro sledování stavu a vývoje jeho populace. Celorepublikové mapování je jednou z pěti metod monitoringu vydry říční v České republice. Celorepublikové mapování se daří v posledních letech realizovat v pětiletých intervalech. Dosud bylo již zorganizováno 5x – v letech 1992, 2000, 2006, 2011, 2016. V roce 2021 se opět po pěti letech podařilo realizovat. Celorepublikové mapování se provádí upravenou standardní metodou IUCN. Mapování je založeno na hledání pobytových znaků vyder (trus, výměšek žlázy, stopy) v předem definovaných bodech. Jako základní čtvercová síť pro mapování byla použita národní síť S-JTSK. Každý kvadrát je ještě rozdělen na čtyři podkvadráty. V každém podkvadrátu je zkontrolován jeden „bod“. Jako kontrolovaný bod byl přednostně zvolen „vhodný most“, protože vydry milují značkovat pod mosty. Při absenci vhodného mostu je kontrolováno maximálně 600 m břehu vodního toku či nádrže, a to až k prvnímu nalezenému pobytovému znaku vydry.

Mapování proběhlo od září do prosince 2021, kdy bylo zkontrolováno 2 501 bodů. 81 % kontrolních bodů bylo pozitivních. Základních monitorovacích kvadrátů bylo pozitivních 99 %, podkvadrátů 83 %. Podkvadráty s negativním výsledkem pochází zejména z oblasti Polabí a jižní Moravy. Roztroušeně se ale negativní kvadráty nacházejí i na Ostravsku, v centrální části ČR a na jihozápadě Čech.

Aktuálně se tedy vydra říční vyskytuje na celém území ČR. Mírný nárůst areálu byl zaznamenán ve středním Polabí, na jižní Moravě a v Podkrušnohoří, v oblastech, které ještě v roce 2016 nebyly zcela obsazeny, a stále je zde vysoký poměr negativních záznamů. Nově negativní body se nachází roztroušeně na velké části území ČR, zejména na Ostravsku, v centrální části ČR a na jihozápadě. Nejedná se o celistvá území bez výskytu vyder, ale výskyt negativních pozorování může naznačovat aktuální pokles hustot v těchto oblastech.

Výsledky mapování jsou publikovány v aktuálním čísle Bulletinu Vydra č. 18.

Historický vývoj populace je shrnut zde.

Mapování bylo financováno AOPK ČR.

Výskyt vydry říční v roce 2021 v České republice vyjádřený pomocí sítě S JTSK, velikost jednotlivých mapových podkvadrátů je 5,6 x 6 km.

Srovnání změn v rozšíření populace vydry říční v České republice za posledních 5 let. Porovnány jsou údaje ze současného mapování s mapováním v letech 2016 (Poledník a kol. 2018). Srovnání je provedeno na úrovni podkvadrátů (5,6 x 6 km).