Vše co jste chtěli vědět o vydře

O vydře

Vydra říční (Lutra lutra, Linné 1758), lasicovitá šelma, královna našich vod, prošla v nedávné minulosti dramatickým vývojem početnosti a areálu rozšíření. Vlivem pronásledování pro kožešinu, pro škody na rybách a zároveň kvůli znečištění řek v průběhu druhé poloviny 19. a během 20. století téměř vyhynula. V současnosti důsledkem ochrany a zlepšováním kvality prostředí její stavy opět vzrůstají a na většinu našich řek a rybníků se opět navrátila.


Vzhledem k intenzivní diskusi, která se strhla okolo naší populace vyder, zřídili jsme stránku "Pravdy a nepravdy o vydře", kde se pokusíme vysvětlit některé otázky, fámy, popsat vývoj populace, její chování. Odpovědi budeme přidávat postupně v rámci našich možností.
V České republice vydra říční zaznamenala výrazné změny v početnosti. Dle dostupných historických údajů byla vydra až do poloviny 19. století rozšířena po celém území České republiky. K výrazným změnám areálu i početnosti došlo v průběhu druhé poloviny 19. a během 20. století. Vlivem pronásledování pro kožešinu, hospodářských škod na rybách, ale také regulací řek a znečištěním vod vydra...
Areál druhu je značně rozsáhlý, pokrývá většinu palearktické a indomalajské oblasti. Zahrnuje většinu území Evropy s výjimkou Islandu a středomořských ostrovů Sardinie, Korsiky, Baleárských ostrovů, Kréty a Kypru. Na východ zasahuje areál rozšíření až do Japonska a jihovýchodní Asie včetně ostrovů Sumatra a Jáva; izolovaný výskyt je udáván z jižních oblastí Přední Indie a Srí Lanky. Severní hranice...
Vydra je tzv. semi-akvatický živočich, což znamená, že využívá, a je závislá, jak na vodním, tak i terestrickém prostředí. Vydry využívají velmi rozmanitou řadu vodních biotopů: potoky, řeky, rybníky, vodní nádrže, ale i mokřady a zavlažovací kanály. V pobřežních oblastech se vydry vyskytují i na mořském pobřeží. Ve vodě si hledají svou potravu a vodou také putují. Kromě...
Vydra říční je primárně samotářský živočich. V závislosti na kapacitě prostředí je území využíváno jedním nebo více jedinci. Jedinci stejného pohlaví se vzájemně vyhýbají a kromě rodinných skupin tvořených matkou s mláďaty nevytvářejí vydry žádné sociální skupiny. Výjimku tvoří období s nízkou dostupností potravy, kdy může docházet ke kumulaci několika jedinců lovících na jednom...
Ilegální lov je výsledek minimální tolerance a nerespektování zákonů ze strany některých rybářů či rybníkářů. Jde o konflikt mezi ochranou druhu a ekonomickými zájmy soukromých subjektů, kterým vydry způsobují škody na rybích obsádkách. Jde o problém celoplošný a dlouhodobý a bohužel natolik komplikovaný, že dosavadní aktivity ze strany ochrany přírody nepřinesly výraznější výsledky – neustále dochází k nelegálnímu lovu...
Status vydry říční Vydra říční je chráněným druhem z pohledu české legislativy i mezinárodních úmluv: Prováděcí Vyhláška č. 395/1992 Sb. Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: vydra říční je zařazena mezi zvláště chráněné druhy živočichů v kategorii „druh silně ohrožený“. IUCN Red List: vydra říční je zařazena mezi „druhy téměř ohrožené“ (Near threatened – NT), populační...
Seriál Povídání o vydře a norkovi vycházel v časopise Myslivost v letech 2009 až 2010. Zde jsou online verze: Povídání o vydře a norkovi Myslivost – duben 2009 Povídání o vydře a norkovi – Jejich rozšíření, početnost a vývoj populací Myslivost – červen 2009 Povídání o vydře a norkovi – Prostředí kde žijí Myslivost – červenec 2009 Povídání o vydře a norkovi – Život samotářů Myslivost – srpen 2009 Povídání o vydře a norkovi – Čas spát, čas běhat Myslivost – září 2009...
Program péče pro vydru říční v ČR je rámcovým materiálem, jehož smyslem je zajištění koncepčního dlouhodobého přístupu k ochraně druhu. Je souborem ochranných, managementových, legislativních a popularizačních opatření zajišťujících péči o tento druh. Časový horizont účinnosti Programu péče je 10 let. Aktuální program péče pro roky 2009–2018 byl přijat ministerstvem životního prostředí ČR 12. října 2009....